IT PORADENSTVO

Kontaktujte nás

Dnes už asi nenájdeme odvetvie, v ktorom by informačné technológie nezastávali dominantnú úlohu. Najväčšou výzvou v dnešnom svete digitalizácie je riadenie všetkých častí IT, ako aj podporných služieb a optimalizovanie už investovaných zdrojov do IT. V našom vnímaní je ideálne IT také, ktoré nielen pomáha napĺňať ciele biznisu, ale je aj jeho hnacím prvkom a napomáha inováciám. Ak tomu tak nie je, je dobré, ak firma zváži vstup tretej strany v podobe IT poradenstva. My v Soitrone prinášame našim klientom skúsenosti s riadením IT, strategickým plánovaním, rozhodovaním a podporou inovácií v ich prostredí. Chápeme, že IT už nemá hranice fyzických komponentov alebo systémov, ale je integrálnou súčasťou všetkých častí a procesov v podniku.

Naše riešenia

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti ukladá prevádzkovateľom služieb povinnosť zabezpečenia sietí a informačných systémov s cieľom zvýšiť ich odolnosť voči kybernetickým útokom. Implementovanie technických a organizačných opatrení, vrátane sprievodnej dokumentácie a vypracovania potrebných politík, je nutné preukázať povinným auditom kybernetickej bezpečnosti. Náš konzultačný tím vám pomôže správne určiť rozsah potrebných opatrení vykonaním úvodnej GAP analýzy, stanoviť spôsob zavedenia opatrení do prostredia vašej spoločnosti, či pripraviť vás na audit kybernetickej bezpečnosti.

Kybernetická bezpečnosť v priemyselnej výrobe

Moderná výroba spojená s automatizáciou, robotizáciou a IoT komponentmi je závislá na IT technológiách, a tým aj viac zraniteľná voči kybernetickým útokom. Priemyselné zariadenia sa vyvíjali primárne s dôrazom na ich funkčnosť a použiteľnosť, nie na ich bezpečnosť. Zavedenie štandardov ISA/IEC-62443 pomôže zabezpečiť lepšiu kontrolu nad výrobným procesom a ochranu pred útokmi. Súlad s predpismi v oblasti bezpečnosti je podmienkou udržania pozície na trhu a dobrých vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. ISA/IEC-62443 je rad noriem riadenia kybernetickej bezpečnosti pre automatizačné a riadiace systémy vo výrobe (IACS) a naši experti vás prevedú celým procesom v praxi.

IT audit a overenie stavu v IT

Pre dosiahnutie objektívneho overenia aktuálneho stavu v IT je častokrát nutné využiť štatút nezávislosti tretej strany.  My sa okrem toho snažíme pri poskytovaní auditných a assurance služieb používať porovnanie s „best practices“ a našimi skúsenosťami. Práve týmto prístupom sme schopní efektívne zasiahnuť, zobraziť a pomenovať najzávažnejšie nedostatky v IT prostredí našich klientov.

Implementácia IT riešení

Z praxe vyplývajúca štatistika hovorí, že až jedna štvrtina implementačných projektov zlyhá pri svojej realizácii. Mnohé ďalšie nie sú schopné priniesť očakávaný prínos. Prekročenie rozpočtu, ako aj zlyhanie plánovania, je takmer pravidlom. My v Soitrone pomáhame našim klientom riadiť projekty pomocou relevantných metodík a skúseností, ktoré sme nadobudli pri mnohých úspešných projektoch. Vieme, aké riziká hrozia projektom počas všetkých fáz, ako aj po ich dokončení, a práve preto vás nimi úspešne prevedieme.

Inovácia v IT

V takom dynamickom prostredí, ako je dnešné IT, je úplne prirodzenou súčasťou neustále zlepšovanie. Z dlhoročnej praxe vieme, že inovačné aktivity potrebujú silnú podporu manažmentu, vhodne zvolenú metodiku a „chuť na zmenu“. Klientovi prinášame dostatok skúseností, ktoré sú potrebné pre tak veľkú zmenu, akou je posun k inovačnému mysleniu v spoločnosti. Sme pripravení pomôcť plánovať jednotlivé kroky, dobre sa na ne pripraviť a meniť vnútorné prostredie na inovatívnejšie. Vieme zaviesť nové procesy, metódy, roly, systémy, povedomie a prípadne nastaviť nové organizačné usporiadanie.

Optimalizácia zdrojov IT

Práve v dnešnom prostredí, ktoré umožňuje využívať mnohé funkcie IT ako službu, je dôležité optimalizovať zdroje a investície do IT. Na základe metodík, ktoré pomáhajú riadiť a integrovať viacerých externých dodávateľov IT služieb, efektívne prepojíme vnútorné zdroje s externým prostredím. Týmto podporíme klienta pri rozhodovaní o efektívnom usporiadaní IT funkcií a navrhneme, kedy je výhodné nakupovať IT ako službu. V prípade rozhodnutia pomôžeme pripraviť a realizovať zmenu tak, aby boli všetky riziká spoľahlivo riadené.

Strategické plánovanie v IT

Veľmi často sa stretávame s tým, že IT prostredie je v oveľa väčšej miere vnímané len z operatívneho hľadiska v zmysle „ako ho udržať v behu“. Na základe našich skúseností a súčasných trendov vieme, že dôležité je plánovať IT aj strategicky. Strategickým plánovaním v IT vieme klientovi pomôcť udržať súlad cieľov IT s biznis cieľmi a dosiahnutím očakávanej hodnoty. Našim klientom pomáhame zosúladiť plánovanie IT z pohľadu operatívneho a strategického. Práve v plánovaní, ktoré reflektuje biznis potreby a zároveň riadi dostupné zdroje, vidíme ideálnu podporu pre biznis a najväčší prínos IT.

Vedenie projektov a Interim manažment

Keďže máme veľmi bohaté skúsenosti s mnohými projektami pre našich klientov, sme pripravení sa o tieto skúsenosti podeliť. My v Soitrone chápeme, že ak podnik potrebuje zaviesť nové procesy, systémy či technológiu, stretáva sa často s touto zmenou pravdepodobne po prvýkrát. Aby ste obdobím zmien prešli čo najjednoduchšie, poskytneme vám nášho odborníka, ktorý dočasne pomôže viesť vaše projekty a vy tak budete mať možnosť nielen učiť sa, ale budete mať aj priestor venovať sa svojmu biznisu.

GDPR – ochrana osobných údajov

GDPR (General Data Protection Regulation) je skratka pre nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov. Táto regulácia sa týka až 90% všetkých firiem, ktoré sú povinné sa zosúladiť s jej požiadavkami do 25. mája 2018. Náš konzultačný program vám poradí, či sa vašej spoločnosti GDPR týka a uľahčí vám zorientovať sa v legislatíve GDPR. Naši experti vám v súlade s ňou pomôžu prijať opatrenia tak, aby sa vaša firma vyhla pokute.

 

Viac o službe Soitron GDPR

PREČO SOITRON?

  • Hodnota našich služieb je v našich skúsenostiach a v schopnosti používať overené metódy a postupy, ktoré riešia konkrétne problémy zákazníka (tzv. value delivery, agilný prístup).
  • Vďaka nezávislému pohľadu na problém vieme pomôcť našim zákazníkom pri rozhodovaní o ich IT projektoch s tým, že neustále máme na pamäti biznis ciele ich spoločnosti.
  • Spolupracujeme so svetovými vendormi, aby sme našim zákazníkom mohli neustále poskytovať tie najlepšie a najnovšie technológie. Tieto spolupráce nám dávajú zároveň dostatočný prehľad o tom, ktoré riešenia sú pre potreby spoločnosti najvyhovujúcejšie.

Mohlo by vás zaujímať

Kontaktujte nás