Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem prevádzkovateľovi SOITRON Group SE, so sídlom Plynárenská 5, 829 75, Bratislava, ID 358 71 636, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dosiahnuté vzdelanie, dosiahnuté certifikáty, pracovná história, jazyková zručnosť, záľuby a ostatné údaje, ktoré som z vlastnej iniciatívy uviedol v životopise na účel posúdenia vhodnosti kvalifikácie uchádzača a zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie.

 

Uvedené osobné údaje budú prevádzkovateľom spracúvané po dobu 3 (troch) rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania tohto súhlasu. Príjemcovia osobných údajov dotknutej osoby môžu byť spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií prevádzkovateľa, spoločnosti vrámci SOITRON Group SE, sprostredkujúce agentúry, outsourcing klienti prevádzkovateľa a budúci potenciálni zamestnávatelia.

 

Vyhlasujem, že som si vedomý, že poskytnutie uvedených osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné a súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Zároveň potvrdzujem, že som mal možnosť sa kompletne oboznámiť s informáciami o spôsobe spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a o právach, ktoré môže uplatniť na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.soitron.com/sk/privacy/.