IT PODPORA PRE IT ODDELENIA

KONTAKTUJTE NÁS

Zamýšľali ste sa už nad tým, ako zlepšiť celkový prehľad nad všetkými aktivitami IT, aby ste zvýšili jeho prínos pre vašu organizáciu v dobe digitalizácie? Nechajte sa inšpirovať IT4IT Reference Architecture.

Benefity

VYŠŠIA KVALITA SLUŽIEB Funkčnosť služieb a vyššia kvalita ich prevádzky lepšie reflektuje požadavky biznisu.

SKRÁTENIE TIME-TO-MARKET Primeraná štandardizácia a automatízácia vhodných use-case odstrání prestoje pri inováciach IT služieb a sprístupní ich užívateľom.

LEPŠIA PREDIKOVATEĽNOSŤ Zjednodušenie operačného modelu zameraného na monitorovanie a riadenie kľúčových aktivít, prinesie lepší prehľad a predikovateľnosť naplnených požiadaviek užívateľov.

ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA IT SLUŽBY Odstránenie príčin neefektivity (napr. čakanie na informácie, práca s chybnými informáciami), znižuje náklady na IT služby.

LEPŠIE RIADENIE RIZÍK Presnejšie formulovanie rizík, ich testovanie a monitorovanie povedie k zníženiu ich výskytu, ako aj k zníženiu rozsahu škôd.

VYŠŠIA TRANSPARENTNOSŤ A LEPŠIE VZÁJOMNÉ POCHOPENIE End-to-end operačný model podporený end-to-end informačním systémom zaistí vzajomné pochopenie a informovanosť o kľúčových aspektech prípravy a prevádzky IT služieb.

ZLEPŠENIE SPOLUPRÁCE A KOMUNIKÁCIE Použitie self-services a automatizácie znižuje počet nedorozumení a prináša väčšiu dôveru a zlepšenie vzťahov.

ZMENŠENIE TECHNOLOGICKÉHO DLHU Posudzovanie ponúk na inovácie IT služieb optikou ich prínosu pre konkrétne biznis aktivity umožňia správne posúdenie ceny a urýchli adopciu nových technológií.

Naša ponuka

Konzultácie k zoznámeniu sa s IT4IT Reference Architecture a k postupom adopcie jeho princípov.

Komplexná podpora pri adopcii princípov IT4IT do vašej organizácie

  • Predstavíme vám IT4IT Reference Architecture na príkladoch z praxe
  • Vyškolíme vás
  • Pomôžeme vám nájsť čo najsprávnejšie riešenia vašich úloh a ich prínos preveríme s ohľadom na biznis.
  • Vytvoríme road-mapu vhodných úprav
  • Budeme vás podporovať pri ich realizácii

Manažérsky informačný systém pre C*O - MIS4C*O

Sprístupnime Vám datovú kocku a reporty ukazujúce stav a vývoj kvality fungovania kľúčových funkčných miest operačného modelu vašej spoločnosti. Spoločne zaistíme import potrebných dát z vašich ITSM nástrojov napr. pre správu požiadaviek, produktov, projektov, testovanie, predaj služieb, správu IT elementov, operovanie, monitoring, riešenie incidentov, meranie SLA a mnoho ďalších.

Automatizovaný integrovaný systém pre CIO - AIS4CIO

Priamo v prostredí vašej organizácie budeme zlepšovať IT podporu v rámci konkrétných prípadov. Napríklad: automatizáciu nástupu, alebo odchodu pracovníka do/z organizácie, riešenie incidentov identifikovaných monitoringom, alebo prípravu novej služby. Budeme porovnávať vaše existujúce ITSM nástroje s cieľom zlepšiť výmenu informácií a umožniť automatizáciu všade tam, kde ma zmysel. Dodáme vám vhodné nástroje, alebo vám formou SaaS sprístupníme náš integrovateľný nástroj podporujúci automatizáciu takých prípadov, ktoré majú najväčšiu pridanú hodnotu.

Ak máte pred sebou iné výzvy, ktoré neuvádzame v našej ponuke, pošlite nám vašu predstavu.
Radi sa s vami stretneme na nezáväznej konzultácii.

Ako prebieha celý proces

1.

PILOTNÝ WORKSHOP

IT4IT Reference Architecture je pomerne nový štandard, o ktorom ste pravdepodobne už počuli, ale zatiaľ nemáte informácie o realizovaných projektoch ani jeho detailnú znalosť. Preto prvým krokom z našej strany bude usporiadanie workshopu, na ktorom sa s vami podelíme o praktické skúsenosti, manažérsky vám IT4IT predstavíme, vypočujeme si vaše potreby a ukážeme si, ako by sa dali riešiť s využitím odporúčania IT4IT. Navrhneme úpravy operačného modelu a vytvoríme z nich modelovú road mapu.
Účastníci workshopu spoznajú IT4IT Reference Architecture na reáliách z vlastnej firmy a majú tak dostatok poznatkov pre rozhodnutie, či vôbec a načo konkrétne IT4IT využiť.

2.

ŠKOLENIE

Po rozhodnutí využiť IT4IT pre konkrétne ciele pripravíme školenia pre členov realizačného tímu. Školenie trvá 1 až 2 dni a jeho cieľom je pripraviť konkrétneho jednotlivca pre výkon danej role. Inou variantou je možnosť absolvovania štandardného trojdňového školenia „IT4IT foundation“ zakončeného testom s možnosťou získania osobného certifikátu.

3.

STANOVENIE REÁLNE DOSIAHNUTEĽNÝCH CIEĽOV

IT4IT je vzorový model s odporúčaniami – aké funkčné miesta zásadným spôsobom rozhodujú o kvalite fungovania IT, čo je ich kľúčový výstup, na čo sa nesmie zabudnúť pri práci na danom výstupe a ako sú tieto funkčné miesta medzi sebou previazané. Pre vaše potreby sú niektoré odporúčania úplne relevantné, ďalšie čiastočne a niektoré vôbec. Z tých úplne alebo čiastočne relevantných možno niektoré nepôjdu z rôznych dôvodov aplikovať. Cieľom tohto kroku spolupráce je vybrať také, ktoré sú relevantné a reálne realizovateľné, aby sme predišli sklamanie a dezilúzii.

4.

ROAD MAP

Zložitosť implementácie jednotlivých odporúčaní je rôzna. Môže ísť o doplnenie pracovných inštrukcií, úpravu obsahu zmlúv, úpravu kompetencií, implementáciu nového informačného systému alebo integráciu niektorých systémov, školenia a úpravu motivácie pracovníkov atď. Každá z týchto úprav je inak náročná finančne aj časovo, niektoré z nich spolu súvisia. Cieľom tohto kroku je vytvoriť road mapu, ktorá prinesie prvé hmatateľné výsledky v priebehu 2 – 3 týždňov a aj v ďalšom postupe bude agilným spôsobom v 2 – 4 týždenných cykloch dodaný benefit pre kľúčových stakeholderov. Road mapa rešpektuje technologické lehoty, časové a logické súvislosti jednotlivých zmien. Dĺžka celého projektu zvyčajne závisí od časovo náročných aktivitách typu výber a implementácia vhodnejšieho informačného systému alebo na výpovednej dobe zmlúv s dodávateľmi a pohybuje sa od niekoľkých mesiacov do cca 2 rokov.

5.

KOUČING A MENTORING TÍMU REALIZUJÚCEHO JEDNOTLIVÉ ZMENY

IT4IT je o zmene systému riadenia IT oddelení a zmene vzťahu medzi IT a biznisom. Realizáciu projektu nemôže vedenie dotknutých oddelení, teda manažéri na úrovni „C * O“ a „C * O-1“, delegovať na externých dodávateľov ani svojich podriadených, musí sa mu venovať sami, pretože ním upravujú manažérske metódy a nástroje na svoj obraz. Pre nich potom plníme úlohu mentorov, koučov, oponentov alebo spracovateľov drobných čiastkových výstupov po celú dobu realizácie.

6.

TVORBA A VYUŽITIE MIS4C*O A AIS4CIO

IT biznis dodnes nemá všeobecne uznávaný štandardný operačný model a s ním spojený informačný systém podporujúci tento end-to-end operačný model. Implementácia odporúčaní IT4IT je vždy spojená s úpravou informačného systému. Každá organizácia má dnes desiatky nástrojov, obvykle izolovaných, slúžiacich skupinám technikov.  Manažéri na úrovni „C“ a „C-1“ nemajú informačný systém, ktorý by im poskytol prehľad nad celým end-to-end operačným modelom alebo jeho časťami – stratégií. V rámci úprav informačných systémov preto kladieme dôraz na:

  • Zaistenie informácií potrebných pre rozhodovanie manažérov na úrovni „C“ a „C-.1“
  • Integráciu nástrojov určených pre technické skupiny s cieľom automatizovať vhodné prípady.

Úpravu realizujeme formou poskytnutia SaaS riešenia alebo úprav proprietárnej sady nástrojov používaných zákazníkom.

Prečo práve Soitron?

Vyskúšajte náš celodenný pilotný workshop a rozhodnite sa sami. V rámci workshopu sa s vami o svoje praktické skúsenosti podelia Senior Business Konzultant a IT4IT Architekt. Naši špecialisti vám manažérsky predstavia IT4IT, vypočujú si vaše potreby a ukážu vám ako by sa dali riešiť s využitím odporučení IT4IT. Navrhnú vám úpravu operačného modelu a toolingu a vytvoria z nich modelovú road map.

Kontaktujte nás