EFEKTÍVNEJŠIA SPOLUPRÁCA V RÁMCI MV SR VĎAKA NOVÝM KOMUNIKAČNÝM NÁSTROJOM

Modernizácia infraštruktúry a komunikačných nástrojov Ministerstva vnútra bola pre rezort dôležitým a naliehavým projektom z viacerých dôvodov. Hardvér serverov, ktoré zabezpečovali smerovanie a doručovanie e-mailových správ bol v roku 2009 už po období svojej životnosti. Akákoľvek ďalšia prevádzka takýchto systémov znamenala značné riziko výpadku ich služieb s neznámym trvaním odstávky a obnovenia prevádzky. Pre e-mail, ako jeden z kľúčových komunikačných nástrojov rezortu bol tento stav neakceptovateľný.
Pripadová štúdia bola publikovaná 08.03.2013

Požiadavky klienta

  • Obnoviť zastaralý hardvér
  • Vyriešiť problémy súvisiace s elektronickou komunikáciou (ukladanie pošty, zálohovanie, zabezpečenie bezpečnosti komunikácie…)

Naše riešenie

  • Vytvorenie virtualizovaného prostredia nových výpočtových a úložných kapacít
  • Nová komunikačná platforma pre e-mail, plánovanie a organizáciu práce
  • Architektúra spoločnej domény a centralizovanej správy
  • Nástroje pre vzdialenú a hromadnú správu
  • Migrácia pracovných staníc užívateľov
  • Príprava a vzdelávanie IT administrátorov

Výsledok

Bezpečná emailová komunikácia pre 20 000 užívateľov

Moderné nástroje pre organizáciu času a stretnutí.

Štandardizovaný a zdokumentovaný systém – pre jednoduchšiu správu a podporu.

Vyspelá antivírová a antispamová ochrana.

Vysoká dostupnosť a bezpečnosť celého riešenia.

Mobilita, bezpečný prístup z lokalít mimo internej siete.

JOZEF JANKOVIČ

Projektový manažér (*projekt bol realizovaný v roku 2013)

Počas celej realizácie projektu sme kládli veľký dôraz na komunikáciu s klientom , ktorá bola kľúčová pre hladký priebeh projektu.