Soitron LTD

EOS Matrix Tower
6 Racho Petkov Kazandzhiyata
Floor 3
Sofia 1766
Bulgaria

tel.: +359 2 41419 04
e-mail: soitron.bg@soitron.com