Kofola si na robotickú prácu “najala” robota v cloude

Kofola si na robotickú prácu “najala” robota v cloude

S robotickými kolegami už v Kofole skúsenosti mali. Využíva ich napríklad finančné oddelenie. Ich zavádzanie však v minulosti sprevádzali problémy – preto si dali IT špecialisti pri zadaní pre Soitron mimoriadne záležať a presne špecifikovali, čo od robota očakávajú. Tentokrát ich trápila administratíva spojená s odchodom zamestnancov. Každý zamestnanec potrebuje k svojej práci inú sadu nástrojov. Pre IT špecialistov Kofoly išlo o rutinné úkony, čo ešte zvyšovalo pravdepodobnosť, že pri nich dôjde k chybám. Pri spätnej analýze sa ukázalo, že dohromady tieto činnosti ročne “stáli” IT oddelenie 1 mesiac práce. Dosť na to, aby zvážili možnosť investovať do ich automatizácie.
Pripadová štúdia bola publikovaná 27.09.2019

požiadavky

 • Zvýšiť kapacitu ľudí IT oddelenia tak, aby zvládali všetky požiadavky bez toho, aby rozšírili tím o ďalších kolegov.
 • Identifikovať a odbremeniť ľudí od opakujúcich sa úkonov, ktoré si nevyžadujú špecifické znalosti.
 • Vytvoriť IT tímu viac priestoru a času na prácu, ktorá je kreatívna a rozvíja ľudí aj firmu.
 • Optimalizovať fungovanie IT oddelenia.

Riešenie

 • Identifikácia procesov vhodných pre automatizáciu.
 • Audit informačných systémov, ktoré sú súčasťou procesu ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom.
 • Analýza procesov, podľa ktorých sa postupuje pri ukončení pracovného pomeru
  so zamestnancom.
 • Návrh automatizovaného softvérového riešenia (RPA) v cloudovom systéme.
 • Testovanie riešenia v simulovanom prostredí, nasadenie a optimalizácia.
 • Detailný monitoring a reporting, ktorý klientovi poskytuje 24/7 prehľad, ako robot pracuje z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska.

výsledky a prínosy

Softvérový robot ušetrí IT oddeleniu v Kofole 1 mesiac rutinnej práce ročne.

Minimalizácia chybovosti pri úkonoch spojených s odchodom zamestnanca.

Zvýšenie spokojnosti zamestnancov, ktorým robot pomáha s rutinnou prácou, ktorú už nemusia vykonávať.

Zníženie finančných nákladov.

MÚDRE VOZÍKY V PRIEMYSLE POTREBUJÚ SPOĽAHLIVÚ KOMUNIKAČNÚ SIEŤ

MÚDRE VOZÍKY V PRIEMYSLE POTREBUJÚ SPOĽAHLIVÚ KOMUNIKAČNÚ SIEŤ

Čo všetko je dôležité pre to, aby priemyselný podnik fungoval efektívne a bez zbytočných prestojov? Mnohí manažéri by za nevyhnutné predpoklady určite označili spoľahlivé stroje, včasnú dodávku surovín a energií, aj zabezpečenie pracovnej sily. Málokto by možno vyzdvihol komunikačný systém slúžiaci na prepravu paliet s tovarom z automatickej baliacej linky do skladu. Príklad spoločnosti Mondi SCP, ktorá v Ružomberku vyrába papier a celulózu, však ukazuje, aký význam v súčasnosti komunikačné technológie zohrávajú nielen v živote ľudí, ale aj vo výrobných podnikoch.
Pripadová štúdia bola publikovaná 25.02.2019

požiadavky

 • Výmena existujúceho staršieho komunikačného systému pre automatický sklad hotovej výroby inovatívnejšou technológiou.
 • Eliminácia prestojov vo výrobnom procese.
 • Zvýšenie dostupnosti a stability systému pre transport paliet.
 • Dodržanie najvyšších kvalitatívnych a bezpečnostných kritérií.
 • Zefektívnenie a zjednodušenie problematickej údržby vozíkov.

Riešenie

 • Návrh nového komunikačného systému postaveného na WiFi riešení.
 • Zmena komunikačného protokolu z ProfiBus na ProfiNet.
 • Bezpečnostný a šifrovací protokol.
 • PRP (Parallel Redundancy Protocol) vo wireless prostredí.
 • Wireless Access Pointy integrovateľné do existujúceho wireless prostredia.
 • Sieťové komponenty Cisco pre priemyselné prostredie.

výsledky a prínosy

Bezvýpadkový prechod celou wireless sieťou.

Zabezpečená a šifrovaná wireless komunikácia.

Účinná systémová diagnostika.

Soitron security sensor dal ZKW Slovakia obraz o bezpečnosti firemného IT

Soitron security sensor dal ZKW Slovakia obraz o bezpečnosti firemného IT

Priemyselné podniky vo všeobecnosti nepatria k priekopníkom zavádzania technológií pre počítačovú bezpečnosť, pretože cyklus obnovy technológii je násobne pomalší a finančne náročnejší voči IT. Popredný dodávateľ svetelných systémov a elektroniky v oblasti automotive, spoločnosť ZKW Slovakia s.r.o., sa však radí medzi svetlé výnimky.
Pripadová štúdia bola publikovaná 07.01.2019

Požiadavky

 • Získať kontinuálny obraz o bezpečnosti siete a firemných IKT zdrojov.
 • Preukázať kľúčovým odberateľom odolnosť voči kybernetickým hrozbám a schopnosť chrániť dáta.
 • Zvýšiť bezpečnosť technologickej infraštruktúry.

Riešenie

 • Penetračné testy a nasadenie riešenia Soitron Security Sensor, ktorý v sebe integruje viaceré bezpečnostné technológie od rôznych dodávateľov, napríklad Flowmon, Cisco a Fortinet.
 • Audit na základe monitoringu siete zákazníka a zozbieraných dát.
 • Záverečná správa o aktuálnom stave zabezpečenia IT a odporúčania pre zlepšenie.

Výsledky

Identifikácia nedostatkov, na ktoré by zákazník bez nasadenia pokročilých technológií neprišiel.

Posilnenie bezpečnosti IT v spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o.

Možnosť otestovať viaceré špičkové bezpečnostné technológie od rozličných dodávateľov v jednom balíku.

Zlepšenie prehľadu o stave a prevádzke podnikovej siete, vrátane upozornení na anomálie, vďaka čomu dokáže firma včas identifikovať potenciálne hrozby aj prípadné problémy s výkonnosťou.

ĽUBOŠ ČULÁK

System Administrator, ZKW Slovakia

Mali sme možnosť otestovať, či bezpečnostné technológie spĺňajú naše požiadavky a či môžu byť pre nás prínosom. Na základe praktických skúseností sme sa rozhodli zakúpiť produkty Flowmon a Cisco, ktoré nám Soitron následne implementoval.

Unikátne riešenie zjednocujúce dva nekompatibilné systémy – IT SMART+

UNIKÁTNE RIEŠENIE ZJEDNOCUJÚCE DVA NEKOMPATIBILNÉ SYSTÉMY – IT SMART+

Keď si jedna z najväčších chemických firiem na svete vybrala Hewlett Packard Enterprise (HPE) ako Managed Services partnera, pre HPE to znamenalo dokončiť vysoko komplexnú, full-servisovú globálnu integráciu bez akejkoľvek technickej podpory zo strany klienta. Soitron spolupracoval na projekte v mene HPE a úspešne čelil tejto výzve od začiatku až do konca.
Pripadová štúdia bola publikovaná 22.08.2017

požiadavky

 • Integrovať HP Service Manager (HPSM) s existujúcim SAP systémom, ktorý aktuálne využíval klient HPE – dva nekompatibilné systémy neschopné spolu komunikovať.
 • Veľký dôraz sa kládol na zachovávanie údajov, dostupnosť, šifrovanie a kontinuitu služieb.
 • Vytvoriť alternatívne riešenie, ktoré dokáže vyriešiť viacero vzniknutých problémov.

toto riešenie ukázalo, ako vie Soitron

 • Integrovať viacero platforiem bez akéhokoľvek negatívneho vyplyvu na biznis.
 • Prepojiť nekompatibilné systémy tak, aby dokázali spolupracovať.
 • Pracovať na zložitých a náročných projektoch, pričom je schopný dodržať veľmi tesné termíny.
 • Riešiť problémy na najvyššej možnej úrovni.
 • Vyvinúť škálovateľné riešenie pre ľubovoľný objem transakcií.

výsledky

IT Smart+ - nová unikátna služba, ktorú Soitron ponúka podnikom, ktoré čelia podobným výzvam.

Riešenie, vďaka ktorému je zabezpečená realizácia projektu načas.

Riešenie je dostatočne flexibilné aby umožnilo rôznorodým systémom vzájomnú interakciu.

Systém, ktorý dokáže spracovať transakcie akéhokoľvek objemu v štandardizovanom rámci.

Služba aktívneho monitoringu výrazne zefektívnila prevádzku spoločnosti OMS

SLUŽBA AKTÍVNEHO MONITORINGU VÝRAZNE ZEFEKTÍVNILA PREVÁDZKU SPOLOČNOSTI OMS

Spoločnosť OMS sa rozhodla využiť všetky výhody aktívneho monitoringu, vďaka ktorému dokážu vyriešiť otázky týkajúce sa stavu IT infraštruktúry ako celku, vyťaženosti jednotlivých komponentov ako aj používaných aplikácií. Správne nastavenými procesmi sa ušetril čas a obmedzili sa výpadky výroby. Nové monitoringové riešenie so sebou prinieslo taktiež ušetrenie finančných prostriedkov.
Pripadová štúdia bola publikovaná 15.10.2016

Požiadavky klienta

 • Vytvoriť koncept modernej monitorovacej služby za účelom minimalizovať negatívne dopady neočakávaných udalostí na prevádzku
 • Upozorniť na špecifické udalosti a strážiť predvolené parametre
 • Predchádzať a eliminovať výpadky podnikovej infraštruktúry
 • Zabezpečiť plynulú kontinuitu prevádzky
 • Odbremeniť IT oddelenie od prácnej údržby

Naše riešenie

 • Kompletná migrácia na novú službu monitoringu
 • Prenesenie kompetencií na dodávateľa služby
 • Vývoj doplnkovej funkcionality na základe požiadavky
 • Využitie certifikovaných pracovníkov na strane dodávateľa
  služby
 • Zníženie hardvérových nárokov na monitoringovú
  infraštruktúru

Výsledok

Moderná monitoringová služba, ktorá dokáže pružne reagovať na neustále zmeny v IT infraštruktúre.

Zautomatizovanie jednotlivých úkonov bez potreby zásahu administratívnych pracovníkov, ktorí sa tak môžu venovať iným pracovným činnostiam.

Eliminácia výpadkov hardvérových zariadení, ktoré by mohli potenciálne ohroziť alebo úplne pozastaviť výrobný proces spoločnosti.

Automatické priradenie vzniknutého incidentu správnemu tímu, ktorý zabezpečí jeho spracovanie a riešenie.

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Služba monitoringu je schopná aktívne sledovať vybrané časti infraštruktúry (ako napríklad switche, routre, servery a pod.) s prihliadnutím na predvolené nastavenia a sledované parametre.

Implementácia monitoringovej služby pre spoločnosť Johns Manville

IMPLEMENTÁCIA MONITORINGOVEJ SLUŽBY PRE SPOLOČNOSŤ JOHNS MANVILLE

Monitorovací systém, ktorý stráži infraštruktúru, operačné systémy či stav aplikácií, je podľa mnohých veľmi nákladný z hľadiska počiatočnej investície a potreby zamestnávať tím trénovaných odborníkov. Jednoduchým alternatívnym riešením je zabezpečenie „monitoringu ako služby“, ktoré okrem iných využíva aj Johns Manville.
Pripadová štúdia bola publikovaná 25.07.2016

Predošlý stav

 • Licencovaný HP SIM monitoring nástroj
 • Limitované možnosti ohľadom hardvérových dodávateľov
 • Náročné prispôsobenie riešenia
 • Lokálny IT tím dedikovaný na riešenie problémov adhoc
 • Systém bez ITSM procesov
 • Nedostupnosť služieb Service Desku

Súčasný stav

 • Moderná monitoringová služba, ktorá dokáže pružne reagovať na neustále zmeny v IT infraštruktúre
 • Zautomatizovanie jednotlivých úkonov bez potreby ľudskej interakcie
 • Eliminácia výpadkov hardvéru, ktoré by znamenali ohrozenie výroby
 • Zvýšenie stability IT infraštruktúry
 • Automatické priradenie vzniknutého incidentu správnemu tímu, ktorý zabezpečí jeho spracovanie a riešenie

Riešenie

Štandardizované riešenie prispôsobené potrebám zákazníka.

Predefinovanie parametrov v zmluvnej SLA.

Prenesenie kompetencií na dodávateľa služby.

Využitie certifikovaných pracovníkov na strane dodávateľa služby.

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Vďaka monitoringovému riešeniu je možné vytvoriť ucelený obraz o fungovaní internej podnikovej infraštruktúry, o efektivite vynaloženého úsilia a o vyťaženosti jednotlivých komponentov. Výrazným benefitom je aj úspora finančných prostriedkov.

Stabilná a bezpečná podniková sieť s dátovým centrom napomáha prosperite spoločnosti OMS

STABILNÁ A BEZPEČNÁ PODNIKOVÁ SIEŤ S DÁTOVÝM CENTROM NAPOMÁHA PROSPERITE SPOLOČNOSTI OMS

Spoločnosť OMS je v súčasnosti najväčším výrobcom svietidiel v strednej a východnej Európe. S rastom spoločnosti však rástli aj nároky na jej IT infraštruktúru. Jej celkový zlý stav negatívne ovplyvňoval produktivitu vo firme. Po prípade, keď v serverovni skolabovalo diskové pole, došlo aj k strate dát a vynútenému zastaveniu výroby na niekoľko dní, bolo už viac než isté, že musí prejsť radikálnym redizajnom sieťovej infraštruktúry.
Pripadová štúdia bola publikovaná 18.12.2014

Požiadavky klienta

 • Vybudovať modernú a stabilnú IT infraštruktúru, ktorá bude pripravená na ďalší rast firmy
 • Eliminovať výpadky, slabú priepustnosť a odozvu siete
 • Ochrániť podnikovú sieť pred prienikmi vírusov a iného škodlivého malvéru
 • Zabezpečiť plynulosť výroby aj celkovej prevádzky podniku
 • Zjednodušiť správu IT infraštruktúry a odbremeniť IT oddelenie od prácnej a  zdĺhavej údržby

Naše riešenie

 • Kompletné prebudovanie jadra siete a dátového centra
 • Prerobenie sieťovej prístupovej vrstvy v administratívnych a technologických priestoroch
 • Zabezpečenie siete – ochrana emailovej komunikácie a prenosu webových dát
 • Vybudovanie wifi riešenia v režime vysokej dostupnosti, s povoleným výpadkom do 3 sekúnd

Výsledok

Vytvorenie IT infraštruktúry, ktorá podporuje biznisové aktivity spoločnosti a umožňuje jej fungovať bez výpadkov a tým aj bez administratívnych alebo výrobných prestojov

Eliminácia hrozieb, ktoré pre podnik znamenali zavírené emaily a prítomnosť malvéru.

Vytvorenie predpokladov pre automatizáciu a zefektívnenie monitoringu výroby či logistiky

Zlepšenie odozvy a priepustnosti siete, ktoré zabezpečilo zvýšenie komfortu, efektivity práce a produktivity zamestnancov

Stabilizovanie siete, čo umožňuje administrátorom sústrediť sa na dôležité úlohy a nestrácať čas ”troubleshootingom” bežných problémov

JÁN VACULA

Manažér pre IT spoločnosti OMS (*projekt bol realizovaný v roku 2014)

Uvedomovali sme si, že podnik potrebuje solídnu a spoľahlivú IT infraštruktúru, ktorá bude fungovať takmer bezstarostne a s minimálnymi nákladmi na údržbu. V riešení od Soitronu sme videli veľký potenciál, keďže navrhnutá infraštruktúra je natoľko moderná a stabilná, že je schopná zabezpečiť plynulý chod našej výroby aj v prípade ďalšieho rozširovania spoločnosti.

Úspešná implementácia Cisco Telepresence v Železiarne Podbrezová Group

ÚSPEŠNÁ IMPLEMENTÁCIA CISCO TELEPRESENCE V ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ GROUP

Spoločnosť Železiarne Podbrezová (ŽP) pôsobí v šiestich krajinách Európy. Skupina je riadená z Podbrezovej a pre efektívne fungovanie spoločnosti je nevyhnutné, aby mohli jednotlivé pobočky dobre spolupracovať medzi sebou, ako aj s generálnym riaditeľstvom. Geografická vzdialenosť ich pri spolupráci nesmie obmedzovať, a preto práve video riešenie integrované spoločnosťou Soitron zlepšilo a zjednodušilo komunikáciu v rámci spoločnosti.
Pripadová štúdia bola publikovaná 15.07.2013

Požiadavky klienta

 • Modernizácia siete video-konferenčných miestností pripájajúcich pobočky v 6 európskych krajinách, v ktorých spoločnosť pôsobí
 • Zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi generálnym riaditeľom a pobočkami
 • Využitie existujúceho systému video-konferenčných zariadení

Naše riešenie

 • Cisco TelePresence Management Suite
 • Koncové zariadenia Cisco v dvoch kategóriach (personálne TP a TP pre konferenčné miestnosti)

Výsledok

Efektívna komunikácia medzi generálnym riaditeľstvom, vedením pobočiek a technickými tímami

Možnosť zdieľania prezentácií, video prenosov v HD kvalite, či multibod hovorov v počte až 4 lokalít súčasne

Prepojenie medzi 15 lokalitami a centralizovaná správa s možnosťou reportingu

Škálovateľné riešenie s možnosťou rozšírenia na ďalšie lokality

Efektívna komunikácia medzi generálnym riaditeľstvom, vedením pobočiek a technickými tímami

JÁN GABOŇ

Operation Manager, ŽP Informatika s.r.o. (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Počas prípravy a samotnej realizácie projektu sa potvrdilo, že spoločnosť Soitron ako držiteľ certifikátu ITSM má procesy pre riadenie IT služieb reálne zavedené aj v praxi. Od prípravy obchodnej ponuky, implementáciu technológie, technickej podpory až po služby service desku.

Johns Manville Slovakia zaviedol prvú reálnu IP telefóniu na virtuálnej platforme

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA ZAVIEDOL PRVÚ REÁLNU IP TELEFÓNIU NA VIRTUÁLNEJ PLATFORME

Johns Manville Slovakia je najväčší európsky závod celosvetovej skupiny Johns Manville. Zaoberá sa výrobou a spracovaním skleného vlákna a vo svojom závode v Trnave zamestnáva takmer 900 zamestnancov. Vzhľadom na veľkosť a povahu prevádzky potrebuje naozaj spoľahlivo vyriešenú komunikáciu nielen smerom do externého prostredia, ale i vo vnútri podniku. Pôvodná klasická telefónna ústredňa, vzhľadom na blížiaci sa koniec svojej životnosti, už vysoké nároky na spoľahlivosť nespĺňala.Riziko výpadkov hlasovej a faxovej komunikácie bolo pre klienta neakceptovateľné, a preto sa v JM Slovakia rozhodli pre modernizáciu komunikačného systému.
Pripadová štúdia bola publikovaná 03.09.2012

Požiadavky klienta

 • Migrácia klasickej telefónnej ústredne na novú modernú platformu
 • Zabezpečiť spoľahlivosť komunikácie prostredníctvom redundancie riešenia
 • Návrh nového riešenia odkazovej služby VoiceMail a automatického smerovania hovorov

Naše riešenie

 • Postupná migrácia starého telefónneho systému na najnovšiu Cisco IP telefóniu verzie 8.5 bez obmedzenia výrobnej prevádzky
 • Virtualizácia riešenia na platforme VMWare vSphere
 • Nasadenie produktov rodiny Cisco Unified Communications na inteligentné smerovanie hovorov a službu odkazovej schránky
 • Upgrade stávajúceho faxového riešenia 2Ring NetFAX na novú verziu

Výsledok

Stabilita a spoľahlivosť komunikačného prostredia a vysoká miera ochrany proti výpadkom komunikácie vďaka redundancii celého riešenia

Najnovšia verzia Cisco Unified Communications Manager 8.5, podporujúca širšiu škálu koncových komunikačných zariadení, nové produktové rady telefónov, mobilitu, video, protokol SIP a ďalšie.

Inovatívne riešenie IP telefónie na virtuálnej platforme umožňujúce koexistenciu až štyroch Cisco Unified virtuálnych serverov na jednom fyzickom hardvéri a tým hardvérovú pripravenosť na implementáciu ďalších aplikácií z rodiny UC

PETER BENKO

Senior Product Manager, Soitron (* projekt bol realizovaný v roku 2012)

JM Slovakia modernizuje svoje dátové centrum a stavilo pri tom na virtualizáciu, do čoho zapadá nami ponúknuté riešenie. Na tomto projekte bola z môjho pohľadu najzaujímavejšia práve implementácia do virtuálneho prostredia zákazníka. Dôležité je, že do budúcnosti je možné na vybudovanej infraštruktúre implementovať ďalšie aplikácie z rodiny UC, ktoré prinesú vyššiu efektivitu komunikácie, tímovej spolupráce a mobilitu používateľov.