Soitron vybudoval priekopnícke služby v prostredí vládneho cloudu

Soitron vybudoval priekopnícke služby v prostredí vládneho cloudu

Predtým, ako sa začal vládny cloud budovať, mala slovenská štátna správa 250 samostatných dátových centier. Víziou je dostať ich postupne všetky „pod jednu strechu“. Vláda tým chce ušetriť 15 % až 20 % prevádzkových nákladov, čo predstavuje úsporu 30 mil. eur ročne.
Pripadová štúdia bola publikovaná 27.11.2018

požiadavky

 • Zabezpečenie efektívnejšieho využitia zdrojov IT infraštruktúry naprieč štátnou správou (ministerstvami SR)
 • Vysoká miera dostupnosti služieb vládneho cloudu až do úrovne geografickej redundancie
 • Vybudovanie „disaster recovery“ prepojenia medzi dvoma geograficky oddelenými lokalitami vládneho cloudu
 • Efektívne rozkladanie záťaže (load ballancing) až po úroveň jednotlivých služieb v prostredí vládneho cloudu
 • Vybudovanie služby rozkladania záťaže (ballancingu) a zaradenie tejto služby pod existujúci cloud orchestrátor

Použité technológie

 • F5 Viprion pre LTM (Local Traffic Module)
 • F5 BIG-IP pre DNS (Domain Name System)
 • Cloud SDN (Software Defined Network)
  orchestrátor
 • Sieťové komponenty Cisco

výsledky a prínosy

Automatizácia procesov zabezpečí pre používateľov rýchlejšie prideľovanie zdrojov - rádovo v minútach namiesto niekoľko dní.

Výrazne efektívnejšia správa dátových centier a úspora nákladov na prevádzku a ľudské zdroje.

Vysoká miera dostupnosti služieb dátových centier, čo prináša možnosť rozširovania využitia vládneho cloudu v budúcnosti.

Efektívnejšie fungovanie dátových centier vládneho cloudu.

Efektívnejšia spolupráca v rámci MV SR vďaka novým komunikačným nástrojom

EFEKTÍVNEJŠIA SPOLUPRÁCA V RÁMCI MV SR VĎAKA NOVÝM KOMUNIKAČNÝM NÁSTROJOM

Modernizácia infraštruktúry a komunikačných nástrojov Ministerstva vnútra bola pre rezort dôležitým a naliehavým projektom z viacerých dôvodov. Hardvér serverov, ktoré zabezpečovali smerovanie a doručovanie e-mailových správ bol v roku 2009 už po období svojej životnosti. Akákoľvek ďalšia prevádzka takýchto systémov znamenala značné riziko výpadku ich služieb s neznámym trvaním odstávky a obnovenia prevádzky. Pre e-mail, ako jeden z kľúčových komunikačných nástrojov rezortu bol tento stav neakceptovateľný.
Pripadová štúdia bola publikovaná 08.03.2013

Požiadavky klienta

 • Obnoviť zastaralý hardvér
 • Vyriešiť problémy súvisiace s elektronickou komunikáciou (ukladanie pošty, zálohovanie, zabezpečenie bezpečnosti komunikácie…)

Naše riešenie

 • Vytvorenie virtualizovaného prostredia nových výpočtových a úložných kapacít
 • Nová komunikačná platforma pre e-mail, plánovanie a organizáciu práce
 • Architektúra spoločnej domény a centralizovanej správy
 • Nástroje pre vzdialenú a hromadnú správu
 • Migrácia pracovných staníc užívateľov
 • Príprava a vzdelávanie IT administrátorov

Výsledok

Bezpečná emailová komunikácia pre 20 000 užívateľov

Moderné nástroje pre organizáciu času a stretnutí.

Štandardizovaný a zdokumentovaný systém – pre jednoduchšiu správu a podporu.

Vyspelá antivírová a antispamová ochrana.

Vysoká dostupnosť a bezpečnosť celého riešenia.

Mobilita, bezpečný prístup z lokalít mimo internej siete.

JOZEF JANKOVIČ

Projektový manažér (*projekt bol realizovaný v roku 2013)

Počas celej realizácie projektu sme kládli veľký dôraz na komunikáciu s klientom , ktorá bola kľúčová pre hladký priebeh projektu.

Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti portálu DR SR

ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI A BEZPEČNOSTI PORTÁLU DR SR

Jednou z hlavných úloh Daňového riaditeľstva je zabezpečiť fungujúci systém podávania daňových priznaní. Vzhľadom na stúpajúci trend elektronizácie, aj Daňové riaditeľstvo poskytuje od roku 2007 fyzickým a právnickým osobám možnosť elektronického podávania daňových priznaní prostredníctvom portálu DRSR a aplikácie eDane. Portál Daňového riaditeľstva bol v čase podávania daňového priznania vystavovaný značnému náporu návštevníkov, čo spôsobovalo časté problémy s podávaním elektronického priznania. Preto bolo v záujme Daňového riaditeľstva tento problém riešiť.
Pripadová štúdia bola publikovaná 02.11.2012

Požiadavky klienta

 • Optimalizácia vyťaženia aplikácie daňového portálu
 • Firewall riešenie s vysokou dostupnosťou

Naše riešenie

 • Nahradenie soft-balancingu hardvérovým load-balancerom
 • Implementácia a konfigurácia aplikačných prepínačov CISCO ACE 4710
 • Centrálne riešenie Cisco ASA firewallu „Spiker“ s vysokou priepustnosťou

Výsledok

Efektívne prerozdeľovanie vyťaženosti serverov

Výrazné zlepšenie dostupnosti aplikácií smerom k občanom

Zabezpečenie bezproblémového podávania elektronických daňových priznaní

GABRIEL BLESÁK

Account Manager spoločnosti Soitron a.s. (* projekt bol realizovaný v roku 2011)

Daňové riaditeľstvo získalo vďaka Soitronu adekvátne a správne nadimenzované riešenie, ktoré nie je síce priamo viditeľné pre užívateľov, avšak zabezpečuje bezproblémové fungovanie všetkých aplikačných a užívateľských služieb.