AKO ROSSMANN VYUŽÍVA NAPLNO POTENCIÁL WIFI?

AKO ROSSMANN VYUŽÍVA NAPLNO POTENCIÁL WIFI?

Aby mohla sieť drogérií Rossmann v Českej republike lepšie oslovovať svojich zákazníkov, rozhodla sa spustiť nový vernostný program Rossmann Club. Tento vernostný klub ponúka prostredníctvom novej mobilnej aplikácie množstvo zliav a výhod. Pre bezchybné fungovanie mobilnej aplikácie nainštalovala spoločnosť Soitron na všetkých 136 predajniach novú modernú Wi-Fi sieť v extrémne krátkom čase. V priebehu niekoľko týždňov od spustenia sa do vernostného programu Rossmann Club prihlásilo viac ako 125 tisíc nových zákazníkov.
Pripadová štúdia bola publikovaná 21.08.2019

Prípadová štúdia

požiadavky

 • Výmena pôvodnej nedostatočnej IT infraštruktúry vo všetkých predajniach Rossmann.
 • Prepojenie všetkých predajní pomocou centrálne riadenej siete Wi-Fi.
 • Spustenie vernostného programu v mobilnej aplikácii.
 • Prepojenie novej Wi-Fi siete s portálom Maxifi a využitie analytických dát o pripojení.
 • Možnosť využitia novej siete pre IoT zariadenia a ich nadväznosť na interné procesy Rossmann.
 • Nasadenie celého riešenia vo veľmi krátkom čase.

Riešenie

 • Nasadenie celkovo 300 access pointov s centrálnym riedením, 2-3 kusy na predajňu (rada Cisco 1800, 2800) s technológiou CleanAir.
 • Vybavenie všetkých predajní novými manažovateľnými prepínačmi (rada Cisco 2960) a 24 portami s PoE (Power over Ethernet).

výsledky a prínosy

Bezpečná, spoľahlivá a rýchla sieť. Jednoduchšia a centralizovaná správa IT infraštruktúry.

Možnosť získavania dát pre marketingové účely. Pridaná hodnota pre zákazníkov v podobe bezplatného pripojenia k Wi-Fi.

Zabezpečené prepojenie s interným systémom spracovania dát spoločnosti Rossmann.

IoT riešenie pre spoločnosť Motor-Car

IoT investícia sa spoločnosti Motor-Car vráti do 20 mesiacov

Tento projekt z oblasti IoT je ukážkou toho, ako funguje vzťah medzi zákazníkom a dodávateľom, ak sú obaja odvážni a neboja sa ísť do nových riešení a navzájom si dôverujú.
Pripadová štúdia bola publikovaná 08.08.2018

Tento projekt bol ocenený Microsoft Awards 2018.

požiadavky

 • Získať prehľad o aktuálnej spotrebe elektrickej energie v reálnom čase.
 • Vyhnúť sa pokutám distribútora elektriny za prekračovanie rezervovanej kapacity.
 • Znížiť celkovú spotrebu elektriny identifikovaním miest, kde dochádza
  k plytvaniu.

Riešenie

 • Návrh technického riešenia na princípe IoT.
 • Montáž snímačov, ktoré zbierajú informácie o aktuálnej spotrebe z jednotlivých rozvodných skríň.
 • Nasadenie databázy, analytického a reportovacieho softvéru.
 • Vybudovanie kompletnej hardvérovej infraštruktúry (servery, kabeláž,
  komunikačné zariadenia).

výsledky

Možnosť aktívne riadiť celkovú spotrebu elektriny a vyhnúť sa prekračovaniu rezervovanej kapacity a pokutám.

Vytvorenie predpokladov pre úsporu fixných nákladov vďaka možnosti znížiť maximálnu rezervovanú kapacitu od distribútora elektriny.

Úspora variabilných mesačných nákladov na elektrickú energiu.

Slovak Telekom dokáže „počúvať“ všetky hovory z kontaktného centra

SLOVAK TELEKOM DOKÁŽE „POČÚVAŤ“ VŠETKY HOVORY Z KONTAKTNÉHO CENTRA

požiadavky

 • Nahradiť manuálny a často nepresný proces zadávania predmetu hovoru agentami automatickým a presnejším riešením.
 • Získať lepší prehľad o obsahu a trendoch všetkých telefonátov v kontaktnom centre.
 • Zefektívniť hodnotenie práce agentov kontaktného centra.
 • Vyťažiť z kontaktného centra viac informácií užitočných pre zlepšenie firemných
  procesov a skvalitnenie zákazníckych služieb.

Riešenie

 • Nasadenie systému pre analýzu hovorov (Speech Analytics) od spoločnosti
  Verint, ktorý identifikuje kľúčové slová a slovné spojenia vo všetkých telefonátoch v kontaktnom centre a na základe nich kategorizuje hovory a analyzuje trendy komunikácie.
 • Konzultačné služby, v rámci ktorých boli identifikované kľúčové slová a prínosy, ktoré môže toto riešenie priniesť jednotlivým oddeleniam Slovak Telekomu.
 • Optimalizácia jazykového modelu pre potreby najväčšieho slovenského telekomunikačného operátora.

výsledky

Presné štatistiky o tom, do akej kategórie alebo kategórií jednotlivé hovory spadajú.

Objektívny nástroj na hodnotenie práce agentov.

Zefektívnenie kapacít kontaktného centra, odbremenenie operátorov od manuálnej práce.

Lepšie spoznanie zákazníkov, ich nálad a emócií.

Kontaktné centrum sa stalo efektívnym zdrojom podnetov pre zlepšenie služieb a zefektívnenie procesov.

Možnosť okamžitej identifikácie a analýzy rozličných udalostí a problémov, ako je napríklad technický výpadok, alebo dôvod, prečo zákazníci nereagujú na novú ponuku.

Nové kontaktné centrum umožňuje Teleperformance Slovakia poskytovať väčší počet služieb

NOVÉ KONTAKTNÉ CENTRUM UMOŽŇUJE TELEPERFORMANCE SLOVAKIA POSKYTOVAŤ VÄČŠÍ POČET SLUŽIEB

Spoločnosť Teleperformance Slovakia je popredným poskytovateľom služieb zákazníckeho servisu. Svojim klientom poskytuje služby pre komunikáciu a riadenie vzťahov s ich zákazníkmi prostredníctvom outsourcingu služieb call centra. Keďže spoločnosť donedávna fungovala na princípe analógovej telefónie, začiatkom roka 2009 sa ju rozhodla inovovať a prejsť modernizáciou.
Pripadová štúdia bola publikovaná 13.03.2012

Požiadavky klienta

 • Inovovať zastaralý analógový systém prechodom na modernú multimediálnu platformu
 • Zaviesť nové možnosti komunikácie pre skvalitnenie ponúkaných služieb klientom
 • Zefektívniť vnútorné procesy a reporting

Naše riešenia

 • Multikanálová platforma založená výhradne na IP protokole
 • Zmena klasického pripojenia k telekomunikačným operátorom na SIP protokol s možnosťou jednoduchého rozšírenia počtu kanálov

 

Výsledok

Využívanie inovatívnych spôsobov komunikácie na zákazníkov

Vyššia efektivita zamestnancov pri príprave projektov, ako aj jednoduchší a komplexnejší reporting správania zamestnancov

ING. RÓBERT ŠIMÚTH

CFO spoločnosti Teleperformance Slovakia (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Soitron ako jediný dokázal predložiť najkomplexnejšiu ponuku a poskytnúť tím erudovaných pracovníkov nielen pre samotnú implementáciu riešenia, ale tiež neskoršiu podporu.