Implementácia video riešení pre magazín Forbes na Slovensku

IMPLEMENTÁCIA VIDEO RIEŠENÍ PRE MAGAZÍN FORBES NA SLOVENSKU

Magazín Forbes prišiel na Slovensko v roku 2010. Majitelia slovenskej licencie však čoskoro rozšírili svoju pôsobnosť do Českej republiky, Maďarska a Rakúska. Riadenie 4 redakcií si vyžadovalo časovo náročné cestovanie. Jednou z možností, ako ušetriť čas na cestách, bola implementácia video zariadení do jednotlivých pobočiek. Viac o prijatí a využívaní novej technológie v každodennej komunikácii sa dozviete z nasledujúceho videa.
Pripadová štúdia bola publikovaná 02.08.2016

Prípadová štúdia

Úspešná migrácia proprietárneho monitoringového riešenia na dohľadovú službu

ÚSPEŠNÁ MIGRÁCIA PROPRIETÁRNEHO MONITORINGOVÉHO RIEŠENIA NA DOHĽADOVÚ SLUŽBU

V Soitrone sme sa pred niekoľkými mesiacmi ocitli na križovatke, kedy bolo potrebné spraviť dôležité rozhodnutie. Prevádzkovať vlastné proprietárne riešenie alebo ísť cestou monitoringu ako služby. Prvá možnosť predstavovala finančne náročnejší a zároveň zložitejší prístup, pričom bolo potrebné rátať so zabezpečením certifikovaných špecialistov a s nákladmi v podobe licenčných poplatkov. Druhá alternatíva však so sebou priniesla veľké množstvo výhod.
Pripadová štúdia bola publikovaná 25.07.2016

Stav pred migráciou

 • Nákladný enterprise systém založený na licenciách per server, per aplikácia
 • Povinnosť platby za servisný kontrakt počas celého obdobia
 • Nejasný model licencovania a s tým spojené vysoké náklady
 • Poplatky za extra rozšírenia a nové moduly
 • Nutnosť zamestnávať trénovaných a certifikovaných ľudí

Stav po migrácii

 • Jasný systém, bez poplatkov za licencie na server, per aplikácia
 • Výrazné poníženie celkových nákladov
 • OpenSource softvér
 • Voľne dostupné extra rozšírenia a moduly
 • Zvyšená miera flexibility, škálovatelnosti a dostupnosti

Výsledok

Prehľadný a fixný cenový model na celé dohodnuté obdobie.

Flexibilita v modifikácii riešení, bez nadväznosti na vývojový cyklus.

SLA s parametrami na mieru. Service Desk a incident manažment v rámci SLA.

Platba len za skutočne využité služby.

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Vďaka novému riešeniu, ktoré bolo modifikované na základe našich požiadaviek a potrieb, sa nám podarilo znížiť operatívne náklady o 80%. Migrácia na novú infraštruktúru trvala 3 mesiace a prebehla bez problémov a akýchkoľvek výpadkov našich služieb.

Nový život HR oddelenia

NOVÝ ŽIVOT HR ODDELENIA

Soitron je na slovenskom trhu už viac ako 25 rokov, za ten čas rovnako ako každá iná spoločnosť prechádzal rôznymi vývojovými fázami. Zvyšovanie obratov, rozširovanie podnikateľskej činnosti, otváranie pobočiek v iných lokalitách k tomu všetkému samozrejme aj prírastok zamestnancov. Viac ľudí zákonite do firmy pribúda, ale občas aj odchádza, alebo mení pracovisko, či funkciu a spolu s tým narastá aj administratívne bremeno, ktoré s prijímaním, presunmi a odchodmi zamestnancov súvisí. Preto aj v Soitrone bolo potrebné zjednodušiť administratívne procesy.
Pripadová štúdia bola publikovaná 29.01.2013

Požiadavky klienta

 • Zefektívniť a sprehľadniť HR aktivity a procesy
 • Zamedziť nejasnostiam, nezrovnalostiam a prestojom v HR agende
 • Eliminovať administratívnu záťaž pracovníkov z HR aj z iných oddelení
 • Umožniť vytváranie reportov a prehľadov

Naše riešenie

 • Vytvorenie intranetového systému postaveného na webových formulároch, ktorý je založený na technológii SharePoint od Microsoftu
 • Prispôsobenie HR procesov a aktivít (napríklad nábor, adaptáciu nových ľudí, zmeny v zmluvách a pracovných pozíciách, odchody z firmy) tak, aby sa v kombinácií s použitou technológiou čo najviac zautomatizovali a zefektívnili

Výsledok

Vďaka automatizácii procesov sa dosiahla 20 percentná úspora pracovného času na HR oddelení.

HR oddelenie dokáže spracúvať administratívu súvisiacu s tokom ľudí bez toho, aby muselo prijať nových zamestnancov

Znížila sa chybovosť, keďže dáta už nie je potrebné manuálne prepisovať do rozličných systémov

Možnosť kedykoľvek zistiť aktuálny stav vybavovania agendy (napríklad nástup, preradenie, či odchod zamestnanca, požiadavka na zvýšenie platu a iné). Ako aj možnosť vytvárať rôzne reporty či štatistické prehľady.

TOMÁŠ TURKOVIČ

HR riaditeľ, Soitron, a.s. (*projekt bol realizovaný v roku 2012)

Systém, ktorý sme zaviedli, nie je žiadny mohutný informačný systém, ktorý treba celé mesiace nastavovať a dolaďovať.