Adopce Office 365

ADOPCE MICROSOFT OFFICE 365 

Jak jistě víte společnost Microsoft nabízí zdarma školám licence na produkt Office 365 Education. Školy tak mohou využívat programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote, spolupracovat v rámci Microsoft Teams a dalších nástrojů. Díky této službě mohou pedagogové nejen efektivně spolupracovat, ale služba  podpoří i vzdělávání studentů, optimalizuje náklady, zlepšuje digitalizaci dokumentů a její velkou výhodou je fakt, že školu nezavazuje k dlouhodobému používání. Nakoupit software, programy a licence je však jen první krok. Aby se staly technologie součástí každodenní rutiny ve škole, musí následovat proces osvojení neboli adopce.

PROČ REALIZOVAT ADOPČNÍ KAMPAŇ VE ŠKOLE? 

 • Získáte bezpečnou technologii po celé škole (zabezpečené e-maily, data i komunikace mezi učiteli).
 • Prohloubíte znalosti pedegogického sboru v oblasti informačních technologií.
 • Budete moci sdílet materiály a data mezi vedením školy, pedagogy a žáky/studenty.
 • Začnete spolupráci a hromadnou editaci jednotných dokumentů.
 • Seznámíte se s moderními způsoby výuky.

 • Naučíte se komunikaci pedagoga se studenty novou moderní formou a možnostmi zatraktivnění výuky.
 • Ušetříte finanční náklady.
 • Získáte jednodušší správu sítě a přehlednější instalaci školních počítačů.
 • Zjistíte, jak bezpečně a moderně komunikovat s rodiči a možnosti napojení na evidenční systémy.
 • Zefektivníte řízení školy pomocí přehledných nástrojů – s jejich nasazením vám samozřejmě pomůžeme.

ZAVEDENÍ MICROSOFT
TECHNOLOGIÍ
SE
SOITRONEM:

 • ZJISTÍME, zda je vaše škola (resp. její IT infrastruktura) vhodná na nasazení Office 365.
 • OBSTARÁME licence.
 • NASADÍME Office 365 ve vaší škole.
 • NASTAVÍME prostředí Office 365 podle jednotné metodiky platné pro všechny školy.
 • VYŠKOLÍME učitele/uživatele, abyste jednotlivé služby balíku Office 365 mohli využít na 100 % ve svůj prospěch.
 • ZABEZPEČÍME KONZULTACE k Microsoft produktům tak, aby měly školy přehled o tom, na co mají nárok a jak využívat všechny nabízené služby.

JAK PROBÍHÁ ADOPCE OFFICE 365 

Adopce Microsoft Office 365 pro školy nabízí daleko více než jen digitální komunikaci na úrovni učitel – žák – rodič. Práce pedagogů se zefektivní a objeví kreativní způsoby výuky, které dokáží děti vtáhnout do tématu, aniž by si uvědomovaly, že se učí. Jak probíhá 6-měsíční cyklus práce s vybranými pedagogy?

Adopce Office 365
První setkání ve škole
První setkání ve škole
Představení plánu spolupráce

Preferujeme přímé jednání na škole. Zjistíme přesné potřeby školy, navrhneme přesný postup a proces pro školu tak, aby odpovídal co nejlépe potřebám školy.

Implementace Office 365
Implementace Office 365
Cloud služeb na škole

V případě, že škola již disponuje cloud řešením, zkontrolujeme efektivnost jeho využívání a zároveň navrhneme moderní formu využívání všech aplikací pro školní prostředí.

Tato služba je samostatně financovaná

1. měsíc
Úvodní školení
První školení pedagogického sboru

Zaškolíme vybrané nebo všechny pedagogy. Školení rozdělíme dle zdatnosti a znalostí tématiky tak, aby co nejvíce odpovídalo každému individuálně a bylo pro něj efektní.

2. měsíc
HelpDesk
Podpora po školení

Ihned po školení bude následovat doba, kdy si každý účastník bude moci vyzkoušet praktické věci a rovnou v případě nutnosti bude mít k dispozici podporu v podobě HelpDesku, navíc bude mít kdykoliv možnost položit dotaz, který mu bude zodpovězený.

2. měsíc
Školení
Navazuje na předcházející školení.

Pedagogové budou rozděleni do skupin, podle jejich aktuálních znalostí. Naváže přesně na tématiku předchozí probírané látky. Budou se tedy probírat témata nová. Každý pedagog si ze školení odnese nové informace i materiály k opakování a rozšíří si obzory.

3. měsíc
HelpDesk a Webináře
Konzultace a opakování

V případě nesnází a dotazů, budeme školám poskytovat zázemí formou konzultací. Po druhém školení bude následovat pauza na vstřebání informací pro všechny účastníky školení. Tato doba, bude vyplněna webináři, určenými především jako opakování témat ze školení. Každý účastník webináře se bude moci zeptat na věci, který na školení nerozumněl. Webináře se budou nahrávat a bude zároveň sloužit jako podklady pro samostudiu. Pro webinář bude využita technologie Microsoft Teams.

4. měsíc
Záverečné školení
Doplnění témat

Třetí a závěrečné školení navazuje na předchozí a doplňuje témata, která dosud nebyla probíraná. Všechna témata budou dokončena podle skupin tak, aby sladila dosavadní znalosti účastníků školení a celý pedagogický sbor byl obecně proškolen na konkrétní úrovně skupin.

5. měsíc
HelpDesk a Webináře
Konzultace, podklady pro samostudium

Po posledním školení opět budeme poskytovat HelpDesk a Webináře. V případě nesnází a dotazů, budeme školám poskytovat zázemí formou konzultací. Webináře se budou nahrávat a bude zároveň sloužit jako podklady pro samostudiu. Pro webinář bude využita technologie Microsoft Teams. 

6. měsíc
Opakování, e-learning, testy
Dlouhodobá spolupráce v různých oblastech

Na závěr celého vzdělávacího cyklu budou všem poskytnuty vzdělávací materiály a každý účastník projde krátkým testem, jehož výstupem bude certifikát společnosti Microsoft, dokladující zvládnutou látku.

Zhodnocení procesu

Po celém procesu probíhá jednání s vedením školy, kde se zhodnotí probíhaný proces vzdělávání pedagogů a stanoví se další cíle. Jedním z cílů mohou být pokračující školení a další tématiky nebo například nákup nového hardware do školy, případně posun k praktickým zavedení technologií přímo do výuky a začlenění žáků či studentů do efektivnějšího procesu vzdělávání s využitím moderních technologií přímo v konkrétních předmětech.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

KONTAKTUJTE NÁS