CHYTRÉ PRŮMYSLOVÉ VOZÍKY POTŘEBUJÍ SPOLEHLIVOU KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

CHYTRÉ PRŮMYSLOVÉ VOZÍKY POTŘEBUJÍ SPOLEHLIVOU KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

Co všechno je důležité pro efektivní fungování průmy- slového podniku bez zbytečných prostojů? Řada manažerů by za nezbytné předpoklady určitě označila spolehlivé stroje, včasnou dodávku surovin a energií a zajištění pracovní síly. Málokdo by ale vyzdvihl komunikační systém na přepravu palet se zbožím z automatické balicí linky do skladu. Příklad společnosti Mondi SCP, která v Ružomberku vyrábí papír a celulózu, však ukazuje, jak významné jsou v současnosti komunikační technologie nejen v každodenním životě, ale i ve výrobních podnicích.
Případová studie byla publikována 09.12.2019

požadavky

 • Nahrazení stárnoucího komunikačního systému pro automatický sklad hotové výroby inovativnější technologií.
 • Eliminace prostojů ve výrobním procesu.
 • Zvýšení dostupnosti a stability systému na přepravu palet.
 • Dodržení nejvyšších kvalitativních a bezpečnostních kritérií.
 • Zefektivnění a zjednodušení problematické údržby vozíků.

Řešení

 • Návrh nového komunikačního systému založeného na WiFi řešení.
 • Změna komunikačního protokolu z ProfiBus na ProfiNet.
 • Bezpečnostní a šifrovací protokol.
 • PRP (Parallel Redundancy Protocol) ve wireless prostředí.
 • Wireless Access Pointy integrovatelné do stávajícího wireless prostředí.
 • Síťové komponenty Cisco pro průmyslové prostředí.

výsledky a přínosy

Eliminace ztrát ve výrobním procesu. Zvýšení spolehlivosti komunikačního systému.

Bezvýpadkový průchod celou wireless sítí. Redundantní řešení v případě selhání některé komponenty.

Zabezpečená a šifrovaná wireless komunikace. Účinná systémová diagnostika.

Kofola si na robotickou práci “najala” robota v cloudu

Kofola si na robotickou práci “najala” robota v cloudu

S kolegy roboty už v Kofole zkušenosti měli. Využívá je například finanční oddělení. Jejich nasazování ale v minulosti provázely problémy. Proto si IT specialisti dali na přípravě zadání pro Soitron mimořádně záležet a přesně specifikovali, co od robotu očekávají. Teď je trápila administrativa spojená s odchodem zaměstnanců. Každý zaměstnanec potřebuje ke své práci jinou sadu nástrojů. Pro IT specialisty Kofoly lo o rutinní úkony, takže pravděpodobnost, že při nich dojde k chybám, byla ještě vyšší, než je běžné. Zpětná analýza ukázala, že tyto činnosti „stály“ IT oddělení 1 měsíc práce za rok. Dost na to, aby společnost zvážila investice do jejich automatizace.
Případová studie byla publikována 08.10.2019

požadavky

 • Zvýšit kapacitu IT oddělení tak, aby lidé zvládli všechny požadavky, aniž by se tým rozšiřoval o další kolegy.
 • Identifikovat a odstranit opakující se činnosti, které nevyžadují specifické znalosti.
 • Dát IT týmu víc prostoru a času na práci, která je kreativní a rozvíjí lidi i firmu.
 • Optimalizovat fungování IT oddělení..

Řešení

 • Identifikace procesů, které je vhodné automatizovat.
 • Audit informačních systémů využívaných během ukončování pracovního poměru se zaměstnancem.
 • Analýza postupů při ukončování pracovního poměru se zaměstnancem.
 • Návrh automatizovaného softwarového řešení (RPA) v cloudovém systému.
 • Testování řešení v simulovaném prostředí, nasazení a optimalizace.
 • Detailní monitoring a reporting, který klientovi zajišťuje nepřetržitý přehled
  o kvalitativních i kvantitativních parametrech práce robotu.

výsledky a přínosy

Softwarový robot ušetří IT oddělení v Kofole 1 měsíc rutinní práce za rok.

Minimální chybovost při úkonech spojených s odchodem zaměstnance.

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců IT oddělení, kteří už nemusí vykonávat rutinní práci,

Snížení finančních nákladů.

SOITRON SECURITY SENSOR DAL ZKW SLOVAKIA OBRAZ O BEZPEČNOSTI FIREMNÍHO IT

SOITRON SECURITY SENSOR DAL ZKW SLOVAKIA OBRAZ O BEZPEČNOSTI FIREMNÍHO IT

Průmyslové podniky obecně nepatří k průkopníkům zavádění technologií pro počítačovou bezpečnost, protože cyklus obnovy technologií je násobně pomalejší a finančně náročnější vůči IT. Přední dodavatel světelných systémů a elektroniky v oblasti automotive, společnost ZKW Slovakia s.r.o., se však řadí mezi světlé výjimky.
Případová studie byla publikována 07.01.2019

Požadavky

 • Získat kontinuální obraz o bezpečnosti sítě a firemních ICT zdrojích.
 • Prokázat klíčovým odběratelům odolnost vůči kybernetickým hrozbám a schopnost chránit data.
 • Zvýšit bezpečnost technologické infrastruktury.

Řešení

 • Penetrační testy a nasazení řešení Soitron Security Sensor, který v sobě integruje několik bezpečnostních technologií od různých dodavatelů, například FlowMon, Cisco a Fortinet.
 • Audit na základě monitoringu sítě zákazníka a sesbíraných dat.
 • Závěrečná zpráva o aktuálním stavu zabezpečení IT a doporučení pro zlepšení.

Výsledky

Identifikace nedostatků, na které by zákazník bez nasazení pokročilých technologií nepřišel.

Posílení bezpečnosti IT ve společnosti ZKW Slovakia s.r.o.

Možnost otestovat několik špičkových bezpečnostních technologií od různých dodavatelů v jednom balíčku.

Zlepšení přehledu o stavu a provozu podnikové sítě, včetně upozornění na anomálie, díky čemuž dokáže firma včas identifikovat potenciální hrozby i případné problémy s výkonností.

ĽUBOŠ ČULÁK

System Administrator, ZKW Slovakia

Měli jsme možnost otestovat, zda bezpečnostní technologie splňují naše požadavky a zda mohou být pro nás přínosem. Na základě praktických zkušeností jsme se rozhodli zakoupit produkty Flowmon a Cisco, které nám Soitron následně implementoval.

SLUŽBA AKTIVNÍHO SLEDOVÁNÍ VÝRAZNĚ zefektivnila PROVOZ SPOLEČNOSTI OMS

SLUŽBA AKTIVNÍHO SLEDOVÁNÍ VÝRAZNĚ zefektivnila PROVOZ SPOLEČNOSTI OMS

Společnost OMS se rozhodla využít všech výhod aktivního monitoringu, díky kterému dokáží vyřešit otázky týkající se stavu IT infrastruktury jako celku, vytíženosti jednotlivých komponent i používaných aplikací. Správně nastavenými procesy se ušetřil čas a omezily se výpadky výroby. Nové monitorovací řešení s sebou přineslo také ušetření finančních prostředků.
Případová studie byla publikována 15.10.2017

Požadavky klienta

 • Vytvořit koncept moderní monitorovací služby za účelem minimalizace negativních dopadů a neočekávaných událostí na provoz
 • Upozornit na specifické události a hlídat výchozí parametry
 • Předcházet a eliminovat výpadky podnikové infrastruktury
 • Zajistit plynulou kontinuitu provozu
 • Ulehčit IT oddělení od pracné údržby

Naše řešení

 • Kompletní migrace na novou službu monitoringu
 • Přenesení kompetencí na dodavatele služby
 • Vývoj doplňkové funkcionality na základě požadavku
 • Využití certifikovaných pracovníků na straně dodavatele služby
 • Snížení hardwarových nároků na monitorovací infrastrukturu

Výsledek

Moderní monitorovací služba, která dokáže pružně reagovat na neustálé změny v IT infrastruktuře.

Zautomatizování jednotlivých úkonů bez nutnosti zásahu administrativních pracovníků, kteří se tak mohou věnovat jiným pracovním činnostem.

Eliminace výpadků hardwarových zařízení, které by mohly potenciálně ohrozit nebo úplně pozastavit výrobní proces společnosti.

Automatické přiřazení vzniklého incidentu správnému týmu, který zajistí jeho zpracování a řešení.

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Služba monitoringu je schopna aktivně sledovat vybrané části infrastruktury (např switche, routery, servery apod.) s přihlédnutím k výchozímu nastavení a sledovaným parametrům.

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ SJEDNOCUJÍCÍ DVA NEKOMPATIBILNÍ SYSTÉMY: IT SMART+

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ SJEDNOCUJÍCÍ DVA NEKOMPATIBILNÍ SYSTÉMY - IT SMART+

Když si jedna z největších chemických firem na světě vybrala Hewlett Packard Enterprise (HPE) jako Managed Services partnera, pro HPE to znamenalo dokončit vysoce komplexní a kompletní servisní globální integraci bez jakékoliv podpory ze strany klienta. Soitron spolupracoval na projektu jménem HPE a úspěšně čelil této výzvě od začátku až do konce.
Případová studie byla publikována 22.08.2017

požadavky

 • Integrovat HP Service Manager (HPSM) s existujícím SAP systémem, který aktuálně využíval klient HPE – dva nekompatibilní systémy neschopné spolu komunikovat.
 • Velký důraz byl kladen na zachovávání dat, dostupnost, šifrování a kontinuitu služeb.
 • Vytvořit alternativní řešení, které dokáže efektivně vyřešit vzniklé problémy.

Toto řešení ukázalo, jak umíme:

 • Integrovat několik platforem bez jakéhokoliv negativního dopadu na byznys. Propojit nekompatibilní systémy tak, aby dokázaly spolupracovat.
 • Pracovat na složitých a náročných projektech, přičemž je schopné dodržet velmi přísně stanovené termíny.
 • Řešit problémy na nejvyšší možné úrovni.
 • Vyvinout škálovatelné řešení pro libovolný objem transakcí.

výsledky

IT Smart + je nová unikátní služba, kterou Soitron nabízí podnikům, které čelí podobným výzvám.

Řešení, díky kterému je zajištěna realizace projektu včas.

Řešení je dostatečně flexibilní aby umožnilo různorodým systémům vzájemnou interakci.

Systém, který dokáže zpracovat transakce jakéhokoliv objemu ve standardizovaném rámci.

IMPLEMENTACE MONITOROVACÍ SLUŽBY PRO SPOLEČNOST JOHNS MANVILLE

IMPLEMENTACE MONITOROVACÍ SLUŽBY PRO SPOLEČNOST JOHNS MANVILLE

Monitorovací systém, který hlídá infrastrukturu, operační systémy či stav aplikací, je podle mnohých velmi nákladný z hlediska počáteční investice a potřeby zaměstnávat tým trénovaných odborníků. Jednoduchým alternativním řešením je zajištění „monitoringu jako služby“, které kromě jiných využívá i Johns Manville.

Případová studie byla publikována 25.07.2017

PŘEDCHOZÍ STAV

 • Licencovaný HP SIM monitoring nástroj
 • Limitované možnosti ohledně hardwarových dodavatelů
 • Náročné přizpůsobení řešení
 • Lokální IT tým dedikovaný na řešení problémů adhoc
 • Systém bez ITSM procesů
 • Nedostupnost služeb Service Desku

SOUČASNÝ STAV

 • Moderní monitorovací služba, která dokáže pružně reagovat na neustálé změny v IT infrastruktuře
 • Zautomatizování jednotlivých úkonů bez potřeby lidské interakce
 • Eliminace výpadků hardwaru, které by znamenaly ohrožení výroby
 • Zvýšení stability IT infrastruktury
 • Automatické přiřazení vzniklého incidentu správnému týmu, který zajistí jeho zpracování a řešení

ŘEŠENÍ

Standardizované řešení přizpůsobené potřebám zákazníka

Předefinování parametrů ve smluvní SLA

Přenesení kompetencí na dodavatele služby

Využití certifikovaných pracovníků na straně dodavatele služby

IVAN KOLLÁR

Senior Monitoring Consultant (Soitron, s.r.o.)

Díky monitorovacímu řešení je možné vytvořit ucelený obraz o fungování interní podnikové infrastruktury, o efektivitě vynaloženého úsilí a o vytíženosti jednotlivých komponent. Výrazným benefitem je i úspora finančních prostředků.

MODERNIZACE A EFEKTIVNĚJŠÍ FUNGOVÁNÍ KONTAKTNÍHO CENTRA V OFFICE DEPOT

MODERNIZACE A EFEKTIVNĚJŠÍ FUNGOVÁNÍ KONTAKTNÍHO CENTRA V OFFICE DEPOT

Společnost Office Depot nabízí kancelářské potřeby a služby, které zákazníkům usnadňují práci. Tato mezinárodní společnost, která zaměstnává více jak 56 000 zaměstnanců a působí v 56 zemí využívá pro obsluhu svých zákazníků a partnerů mimo jiné kontaktní centra. Díky důrazu na kvalitní a efektivní zákaznickou komunikaci, které dosahuje s pomocí vyspělých IT technologií, získává pravidelně mezinárodní obchodní ocenění.

Případová studie byla publikována 11.04.2016

Požadavky zákazníka

 • upgrade stávajícího komunikačního systému AVAYA na aktuální verzi
 • nové řešení kontaktního centra pro 55 operátorů
 • zefektivnit reporting kontaktního centra
 • jednoduchá rozšiřitelnost o multimediální kanály

Naše řešení

 • špičková technologie Avaya Aura Contact Center
 • nové řešení vede ke spokojenému a včas obslouženému zákazníkovi
 • moderní reporting supervizorů
 • lepší trénink operátorů díky nahrávání hovorů
 • jednoduchá možnost začlenit multimédia (e-mail, chat, SMS) šetří čas a náklady vložené do implementace

TELEPRESENCE OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ MONDELEZ ČR

TELEPRESENCE OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ MONDELEZ ČR

Společnost Mondelez Czech Republic je součástí společnosti Mondelez International, Inc., která je předním výrobcem sušenek, čokolády, žvýkaček, bonbonů a rozpustných nápojů. Obchodní zastoupení firmy prodává na území České a Slovenské republiky 430 produktů pod 19 značkami.
Případová studie byla publikována 11.01.2016

Požadavky zákazníka

 • najít alternativní řešení k pravidelnému cestování CE Area Sales manažera do Litvy na obchodní porady
 • inovovat způsob firemní komunikace
 • rozšířit lokální IT projekt do všech poboček společnosti

Naše řešení

 • Cisco EX 90 a C40
 • Cisco TelePresence Management Suite (TMS)
 • pilotní instalace 2 jednotek Praha – Kaunas (Litva) odzkoušena uživateli s velkou spokojeností
 • propojení dalších lokalit v rámci CE – Vídeň, Budapešť, Bratislava a Varšava
 • nasazení Cisco TelePresence Management Suite pro centralizovanou správu více než 30 a později 100 jednotek v regionu

Miroslav Staněk

IT Field Support manager CZ, Mondelez

Technologie nám take pomohla přiblížit komunikaci blíže lidem – z ryze sterilního a neosobního prostředí audio meetingů přejít těsněji k osobní komunikaci. Zde nemyslím pouze verbální, ale také tu výrazovou – obrazovou část, která je obvykle při schůzkách na dálku skrytá.